5 sierpnia 2019

Studia licencjackie

Kierunek studiów licencjackich: EKONOMIA

Specjalności:

 • Ekonomika i Zarządzanie Firmą
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Gospodarka Regionalna i Lokalna
 • Rachunkowość Finansowa i Zarządcza
 • Ubezpieczenia

Studia I stopnia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem wyższego wykształcenia ekonomicznego z tytułem licencjata oraz dają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w WZGiZ w Krakowie.

Program studiów obejmuje 1800 godzin zajęć dydaktycznych na studiach dziennych, 1300 godzin na studiach niestacjonarnych oraz 6-cio tygodniową praktykę zawodową.

Pierwsze 2 semestry studiów tworzące tzw. blok podstawowy, wspólny dla wszystkich specjalności, obejmuje podstawy programowe z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa. Kolejne 2 semestry tj. 3 i 4 tworzą tzw. blok kierunkowy i przeznaczone są na realizację kierunkowych przedmiotów ekonomicznych. Natomiast na semestrach 5 i 6 realizowany jest blok specjalizacyjny obejmujący przedmioty związane z wybraną specjalnością oraz seminaria dyplomowe. Przy czym 6 semestr ma mniej wykładów, gdyż poświęcony jest głównie finalizacji pracy dyplomowej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

 1. Podstawą przyjęcia w poczet studentów WSGiZ w Krakowie jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego uzyskanego w systemie „nowej”, jak i „starej” matury.
 2. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu (druki w dziekanacie i na stronie internetowej uczelni,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (równorzędnie: odpis szkolny, odpis z OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie),
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej,
  • trzy aktualne fotografie kandydata.

OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE

 • Studenci I roku płacą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł, jednorazowo na całych studiach, na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.
 • Wpisowe przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów studenta: indeksu, legitymacji i koszty administracyjne wynosi 300 zł.
 • Odpłatność za studia stacjonarne i niestacjonarne na I i II roku studiów wynosi 2100 zł za semestr czyli za 5 miesięcy lub miesięcznie po 440 zł. Natomiast odpłatność za III rok studiów wynosi za semestr 2300 zł lub po 460 zł miesięcznie.
  Jeśli na uczelni studiuje już jedna osoba z rodziny to kolejna osoba jest zwolniona z opłaty wpisowego.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe WSGiZ w Krakowie:

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
ul. A. Potebni 7, 30-537 Kraków